• Sunday, 5th Dec 2021

Nga : Bầu cử Quốc Hội và địa phương không có phe đối lập

Kỳ bầu cử tại Nga kéo dài 3 ngày chính thức bắt đầu từ ngày 17/09/2021. Những phòng phiếu đầu tiên mở cửa là tại các địa điểm bầu cử ở miền Viễn Đông Nga. Đây là kỳ bầu cử mà tất cả những người chỉ trích điện Kremlin đều bị cấm tranh cử.